تعرفه ها

مشاوره، رواندرمانی، خانواده درمانی  توسط کارشناس ارشد هر 45 دقیقه 460000 ریال

مشاوره، رواندرمانی، خانواده درمانی  توسط دکتری               هر 45 دقیقه 690000 ریال

گروه درمانی توسط کارشناس ارشد هر 90 دقیقه 230000 ریال

گروه درمانی توسط دکتری              هر 90 دقیقه 350000 ریال

مقیاس های انفرادی هوش (استنفورد، وکسلر و ....) 1200000 ریال

آزمون های گروهی هوش (ریون، کتل، گودیناف و ....)   500000 ریال

پرسشنامه گروهی شخصیت (ام ام پی آی، نئو و ...)   600000 ریال

ابزارهای حیطه محدود شخصیت (عزت نفس و .....)     400000 ریال

آموزش های گروهی توسط کارشناس ارشد هر 90 دقیقه 115000 ریال

آموزش های گروهی توسط دکتری             هر 90 دقیقه 140000 ریال

ویزیت روانپزشک طبق تعرفه هیئت وزیران

خواب و تعبیر رویاها

خواب و تعبیر رویا مصطفی محمودی قهساره کارشناس ارشد مشاور خانواده ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ …

حریم های خصوصی در هنگامه های پیش از ازدواج

از ملموس ترین و مهم ترین حقوق شناخته شده آدمی مفهوم «حریم خصوصی» می …

دوره حساس کودکی

پیروان سنت رشد گرایی روسو (مثل مونتسوری، شاختر، پیاژه، گزل، چامسکی …